Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Een fiscaal vliegende start voor uw innovatieve onderneming in 2022

Onze expert Ashley Berghmans Van Havermaet geeft in deze Expert Talk tips voor innovatieve ondernemingen.

Want specifiek voor ondernemingen met een sterke innovatieve focus zijn er enkele bijzondere administratieve formaliteiten en boekhoudkundige verplichtingen die strikt moeten nageleefd worden om rechtmatig gebruik te kunnen maken van bepaalde (jaarlijkse) fiscale stimuli voor onderzoek en ontwikkeling. Zorg ervoor dat jouw onderneming een fiscaal vliegende start neemt in 2022!

Korting bedrijfsvoorheffing en onderzoek en ontwikkeling
Om onderzoek en ontwikkeling bij de Belgische ondernemingen te stimuleren, heeft de overheid enkele interessante fiscale incentives in het leven geroepen. Eén van de meest voordelige is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling. In 2020 maakten in totaal 3.136 Belgische bedrijven gebruik van deze fiscale incentive. Het gemiddelde bedrag aan geclaimde korting van de bedrijfsvoorheffing per onderneming bedroeg maar liefst 344.627 EUR.

Gezien de grote populariteit van deze maatregel, zal het je niet verbazen dat deze in het vizier van de fiscus kwam en dat zij aangescherpte (formalistische) controles uitvoert. Jouw innovatieve onderneming hoeft hiervoor echter niet terug te deinzen. De ervaring leert ons dat bij ondernemingen met een sterk onderbouwd dossier, de fiscale controles goed verlopen met een maximaal behoud van de vrijstelling.

Wij adviseren dan ook om al bij de eerste toepassing van deze korting op de bedrijfsvoorheffing alle nodige documenten te verzamelen en gestructureerde informatie op te bouwen.

Daarnaast is het periodiek onderhoud van het ‘BELSPO dossier’ een absolute must! Wie toepassing maakt van de (gedeeltelijke) vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, zal jaarlijks de relevante onderzoeksprojecten of -programma’s via het online BELSPO-portaal moeten aanmelden en updaten. Hierbij loont het om rekening te houden met enkele ‘best practices’.

Zo blijkt dat de fiscus de rechtsgeldigheid van de elektronische BELSPO-aanmelding van langdurige O&O-programma’s soms (ten onrechte) betwist. Het is dan ook raadzaam om uw O&O-programma’s op jaarbasis aan te melden en te verlengen. U doet er goed aan om voor het einde van januari 2022 een kopie te maken van de elektronische aanmelding van uw O&O-programma(‘s) in het BELSPO portaal.

Tegelijk is dit het uitgelezen moment om de informatie die werd opgenomen in het BELSPO portaal m.b.t. 2021 na te kijken en te actualiseren waar nodig (bv. de in- en uitdiensttreding van werknemers, de gemiddelde jaarlijkse O&O-tijdsbesteding o.b.v. timesheets, …). Daarnaast raden wij u aan om naast de algemene onderbouwing van het O&O karakter van het programma, eveneens een lijst van de O&O-deelprojecten, waaraan uw onderneming heeft gewerkt gedurende 2021, toe te voegen. Dit zorgt voor een sterker onderbouwd dossier in geval van een eventuele controle.

Hoewel deze vereisten op het eerste zicht eerder formaliteiten lijken, leren de verhoogde en verstrengde controles ons dat dit jaarlijkse nazicht een strikte voorwaarde uitmaakt om de gunstmaatregel succesvol te kunnen toepassen.

Onze partners Jonas Derycke  en Ashley Bergmans van Van Havermaet kan jouw onderneming hierbij steeds begeleiden zodat je een ijzersterk dossier opbouwt! Je kan handig gebruik maken van hun gebruiksvriendelijke tool om de daadwerkelijk gespendeerde tijd aan het onderzoek en ontwikkelingsproject zo transparant mogelijk te registreren.

Aftrek Innovatie inkomsten
Wie meent toepassing te kunnen maken van de aftrek voor innovatie-inkomsten en hiervoor een akkoord wil met de fiscus, moet eveneens strikte deadlines naleven.

Dankzij de innovatie-aftrek kan uw innovatieve onderneming 85% van de netto-inkomsten uit o.a. patenten en auteursrechtelijk beschermde software in mindering brengen van de belastbare basis. Dit betekent dat de winst uit uw innovatieve activiteiten slechts belast wordt tegen een tarief van 3,75% (i.p.v. 25%).

In haar jaarlijkse nieuwsflash heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen (d.i. de ‘Rulingdienst’) bekendgemaakt dat (prefiling)aanvragen met betrekking tot de aftrek voor innovatie-inkomsten (of verrekenprijzen), en die betrekking hebben op kalenderjaar 2021, uiterlijk op 31 januari 2022 bij de rulingcommissie moeten toekomen. Aan vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren, wordt gevraagd om de (prefiling)aanvragen ten laatste acht maanden vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting te bezorgen.

Van Havermaet  bekijkt graag op korte termijn of je gebruik kan maken van de innovatie-aftrek m.b.t. boekjaar 2021. Mochten de innovatie-inkomsten van uw vennootschap materiële bedragen aannemen, waardoor een voorafgaand akkoord van de fiscus interessant wordt, kunnen we steeds een prefilingdocument opstellen.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
Het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kan een interessante fiscale incentive zijn wanneer u de loonkosten van uw onderzoekers activeert. Voor deze investering kan u vervolgens een fiscaal voordeel genieten in de vorm van een belastingkrediet. Het belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde belasting en is na afloop van vijf achtereenvolgende aanslagjaren zelfs terugbetaalbaar. Zodoende kan u uiteindelijk 5% van de O&O-investering via de fiscale aangifte terugverdienen. Dit maakt de keuze voor het belastingkrediet vooral interessant voor vennootschappen die nood hebben aan een inkomende cashstroom (bv. verliesvennootschappen).

Voor de volledigheid merken we op dat – voor het Brussels Hoofdstedelijk en Waals Gewest – u ten laatste binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar een zogenaamd “milieuattest” moet aanvragen bij de bevoegde instantie. Hierin toont u aan dat de investeringen geen negatief effect hebben op het leefmilieu.

Voor het Vlaamse Gewest geldt een dergelijke deadline niet. Deze vennootschappen moeten het vereiste attest pas aangevraagd hebben bij de aangifte vennootschapsbelasting over het betrokken boekjaar.

Met het oog op de afsluiting van uw boekhouding voor 2021 verdient het bijgevolg uw bijzondere aandacht om te bekijken welke kosten u kan activeren. Op die manier zal u het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling maximaal kunnen toepassen!

Het team van Van Havermaet Innovation is sterk vertrouwd met bovenstaande fiscale incentives. Schakel ons dus zeker (tijdig!) in wanneer we voor u één van bovenstaande maatregelen kunnen bekijken om zo uw belastingkost te verlagen!

Wil je meer info? Contacteer Ashley Bergmans of Jonas Derycke

of vraag een afspraak via jouw incubator

© Limburg Startup - LSU 2024