Een werkplek boeken in één van onze incubatoren? Dat kan hier.

Expert Talk: Een vliegende start voor jouw innovatieve onderneming in 2023

Stilstaan is achteruitgaan. Dat beseft onze fiscale wetgever gelukkig ook. België is koploper in het domein van onderzoek en ontwikkeling en behoort tot de innovatieleiders van Europa.

Deze toppositie is mede te danken aan het interessante fiscale klimaat voor innovatieve ondernemingen. De fiscale ondersteuning van O&O zorgt voor een lagere belastingdruk en laat toe om de cashflow binnen de onderneming te optimaliseren.

Om een vliegende start te nemen in 2023, geven wij u een overzicht van de belangrijkste fiscale stimuli voor O&O, enkele recente wijzigingen hieromtrent en de administratieve formaliteiten welke u niet uit het oog mag verliezen.

KORTING OP DE BEDRIJFSVOORHEFFING
Een eerste belangrijke incentive is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die u inhoudt op de lonen van gekwalificeerde O&O-medewerkers. Deze maatregel houdt concreet in dat uw onderneming 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet moet doorstorten aan de fiscus. Dit zorgt voor extra cashflow en werkkapitaal binnen uw onderneming.

VOLG DE PROCEDURE NAUWGEZET
Een mooi voordeel, maar recente fiscale controles wijzen uit dat de fiscus alle voorwaarden nauwgezet controleert.

Zo moet u uw O&O-project of -programma tijdig aanmelden bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). We raden aan om deze aanmeldingen jaarlijks te herhalen en te updaten.

De eindejaarsperiode is het uitgelezen moment om de BELSPO aanmelding m.b.t. 2022 onder de loupe te nemen. Traden er nieuwe werknemers in dienst in 2022, of verlieten bepaalde medewerkers de onderneming? Indien u O&O-projecten bij klanten uitvoert, verdient het ook aanbeveling om deze klantennamen op te nemen in de omschrijving van het O&O-project of -programma.

Daarnaast moet u de aanmelding voor 2023 al ten laatste einde januari 2023 hernieuwen. Noteer hierbij dat men niet langer aanvaardt dat u louter de einddatum van een voorgaande aanmelding opschuift.

Zorg daarnaast ook voor een gepaste beschrijving van de nieuwe (verwachte) ontwikkelingen voor 2023 en de hieraan gekoppelde medewerkers. De fiscus, alsook BELSPO zelf, nemen immers geen genoegen (meer) met kopieën van aanmeldingen van voorgaande jaren.

ZORG VOOR EEN ONDERBOUWD DOSSIER
Met het oog op een eventuele controle is een onderbouwing van de ‘O&O-tijdsbesteding’ onmisbaar. Dit doet u bijvoorbeeld aan de hand van een tijdsregistratiesysteem of via planningsschema’s van de O&O afdeling. Wanneer het een breed O&O programma betreft, is het aangeraden om deelprojecten te definiëren in uw intern onderbouwd dossier.

Bijkomend waakt u er best over dat uw sociaal secretariaat de juiste codes voor de aangiftes in de bedrijfsvoorheffing gebruikt. Een (onmoedwillige) vergissing kan immers leiden tot het volledig verwerpen van de korting, met een omslachtige regularisatieprocedure tot gevolg.

VERMIJD BELASTINGVERHOGINGEN
Met een grondige onderbouwing van uw dossier vermijdt u alleszins onaangename verrassingen. Wanneer u de vrijstelling onterecht zou toepassen, kan de fiscus sinds kort immers een belastingverhoging opleggen. Bij een eerste overtreding zal de belastingverhoging 10% bedragen. Het onderbouwen van zowel de O&O-activiteiten, de kwalificatie van de werknemers als de O&O-tijdsbesteding, zijn dus geen overbodige luxe. Hetzelfde geldt uiteraard voor een tijdige aanmelding.

BELASTINGKREDIET
Wanneer uw onderneming volop investeert in onderzoek en ontwikkeling, kan u daarnaast een deel van de (geactiveerde) loonkost terugverdienen via het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Hiertoe moet u tijdig een attest aanvragen bij het Departement Omgeving. Dit moet ten laatste gebeuren vóór de indiening van de fiscale aangifte m.b.t. boekjaar 2022.

U kan het belastingkrediet verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting. Als het belastingkrediet hoger is dan de belasting, krijgt u na afloop van vijf achtereenvolgende aanslagjaren zelfs een terugbetaling. Zodoende kan u uiteindelijk 5% van de O&O-investering via de fiscale aangifte terugverdienen, zelfs als uw vennootschap structureel verlies zou maken.

Met het oog op de afsluiting van uw boekhouding voor 2022 verdient het bijgevolg uw bijzondere aandacht om na te gaan welke kosten u kan activeren. Op die manier kan u het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling maximaal toepassen. Bovendien is ook de juiste boekhoudkundige (en fiscale) verwerking van groot belang.

KIEZEN IS VERLIEZEN – OF TOCH NIET?
Innovatieve ondernemingen mogen zowel de ‘korting bedrijfsvoorheffing O&O’ als het ‘belastingkrediet O&O’ toepassen. Al geldt vanaf boekjaar 2022 wel een bijkomend aandachtspunt voor ondernemingen die gebruik maken van beide gunstmaatregelen. Recent perkte de fiscale wetgever de berekeningsbasis van het belastingkrediet voor O&O immers in. De berekeningsbasis van het belastingkrediet (zijnde de aanschaffingswaarde van de O&O-investering, zoals bv. de geactiveerde loonkost) moet u voortaan corrigeren met de niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing. Let wel, deze cumul belet u niet om de volledige loonkost te activeren. Zodoende profiteert u nog steeds van een betere balanspresentatie en zal enkel het fiscale voordeel dalen.

Deze nieuwe beperking geldt voor de boekjaren die afsluiten vanaf 1 april 2022. Sluit uw onderneming haar boekjaar af op 31 december, dan moet u boekhoudkundig en fiscaal hiermee dus rekening houden voor het boekjaar dat afsluit op 31 december 2022.

Merk op dat de wet geen gelijkaardige beperking toepast bij de ‘investeringsaftrek voor O&O’ (d.i. de gunstmaatregel die toelaat om uw inkomsten te verminderen met een gedeelte van de investering). Hierdoor kan het in sommige gevallen interessant zijn om te kiezen voor de investeringsaftrek i.p.v. het belastingkrediet.

Wij bekijken graag welke fiscale maatregel het meest aantrekkelijk is voor uw concrete situatie.

AFTREK VOOR INNOVATIE-INKOMSTEN
Dankzij de ‘innovatie-aftrek’ kan uw innovatieve onderneming 85% van de netto-inkomsten uit o.a. patenten en auteursrechtelijk beschermde software in mindering brengen van de belastbare basis. Dit betekent de facto dat de winst van uw innovatieve activiteiten slechts belast wordt tegen een tarief van 3,75% (i.p.v. 25%).

Indien uw vennootschap over patenten beschikt of software ontwikkelt, loont het de moeite om deze gunstmaatregel meer in detail te bekijken. Ook wanneer u geen puur softwarebedrijf bent, maar u software ontwikkelt in het kader van uw interne processen, uw productie of uw dienstverlening kan u ervan genieten. De aftrek is er dus niet alleen voor de bekende vaccinontwikkelaars in ons land, maar zeker ook voor de innovatieve Belgische KMO’s!

Omdat er complexe voorwaarden verbonden zijn aan deze zeer voordelige maatregel, doet u er goed aan om een onderbouwd dossier op te (laten) maken of een voorafgaande ruling aan te vragen.

Het team van Van Havermaet Innovation is sterk vertrouwd met bovenstaande fiscale incentives. Schakel ons dus zeker in wanneer we voor u één van bovenstaande maatregelen kunnen bekijken om zo uw belastingkost te verlagen.

Meer info: Contacteer Van HavermaetAshley Bergmans

© Limburg Startup - LSU 2024